Преславска книжовна школа – Том 2 – 1997

Христо Трендафилов – АЛЕКСАНДЪР ПАНЧЕНКО – ИСТОРИК НА СЛАВЯНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Ангелина Минчева – АКТУАЛНИ ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСЛАВСКАТА КНИЖНИНА
Милена Прикрилова – ПРИТЕЖАТЕЛНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА –овъ/-евъ В СТАРОБЪЛГАРИЯ ЕЗИК
Антоанета Делева – КЪНИГЫ – ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА
Константина Иванова – ПРИИМЕННА УПОТРЕБА НА ПОКАЗАТЕЛНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ В УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
Грета Стоянова – ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ И ПРОБЛЕМЪТ ЗА НЕГОВИЯ ГРЪЦКИ ПРОТОГРАФ
Милена В. Рождественска – ЦАРЬ ДЕВИД, ЦАРЬ СИМЕОН И ВЕЩИЙ БОЯН
Татяна Славова – ЗОДИАКАЛНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИМЕОНОВИЯ СБОРНИК (по Светославовия препис от 1073 г.)
Елена К. Пиотровска – ЛЕТОПИСЕЦ ОТ АВГУСТ В ИЗБОРНИКА СИМЕОНА-СВЯТОСЛАВА 1073 Г. И МАЛЫЕ ВИЗАНТИЙСКИЕ ХРОНИКИ
Веселин Панайотов, Николай Николов – АРХИВСКИ СБОРНИК – АРХЕОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ (апокрифът “Завети на дванадесетте патриарси”)
Мария Тихова – КНИГАТА БИТИЕ В БИБЛИОТЕКАТА НА ЦАР СИМЕОН
Веселин Панайотов – ПЕРСОНИФИКАЦИЯ НА ЗЛОТО В СЛАВЯНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ДЕМОНОЛОГИЯТА В АПОКРИФА ЗАВЕТИ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ПАТРИАРСИ (по Архивски препис от ХV век)
Величка Константинова – ЕЗИКОВИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ТЕКСТОВЕ ОТ НЯКОЛКО СТАРОБЪЛГАРСКИ АМУЛЕТА
Тотю Тотев – КЕРАМИЧНАТА ИКОНА ПРЕЗ ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
Цветанка Янакиева – ОМЕГОВИЯТ ПРАВОПИСЕН ПРИНЦИП В СРЕДНОБЪЛГАРСКИТЕ РЪКОПИСИ
Валентина Петрова – ПСАЛТЫРЬ В ВИСОКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ
Христо Трендафилов – ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ ПО СУПРАСЪЛСКИ ПРЕПИС ОТ 1580 Г.