Юбилеен международен симпозиум “КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ И НЕГОВАТА ЕПОХА”, 12-14 октомври 2017 г.

Уважаеми КОЛЕГИ,

            През 2017 г. се изпълват 40 години от създаването на Научен център “Преславска книжовна школа” при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. По този повод Центърът организира юбилеен Международен симпозиум константин преславски и неговата епоха ”.

Форумът ще се проведе на 12-14 октомври 2017 г. в гр. Шумен и в гр. Велики Преслав с благословията на Варненския и Великопреславски Митрополит Йоан.

Тематичният обхват на симпозиума включва творчеството на един от най-изявените дейци от Преславската книжовна школа – епископ Константин Преславски, и културните и книжовни паметници от епохата, през която твори книжовникът.

Работни езици – български, руски и английски.

Таксата за правоучастие е 20 лева за български участници и 20 евро за чуждестранни и включва материалите по време на Симпозиума и издаването на докладите.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

Предвижда се екскурзия до Велики Преслав на 14 октомври 2017 г. (събота). Желаещите да участват трябва да заявят това предварително във формуляра за регистрация.

Можете да участвате с доклад до 15 минути по следните тематични направления:

Палеославистика;

История;

Археология;

Изкуствознание;

Богословие.

Необходимо е мултимедийното представяне на докладите да се заяви предварително.

Докладите трябва да се предадат най-късно до 15. 11. 2017 г. на CD или по E-mail на Word 2007, придруженис използваните шрифтове и разпечатка на текста (или вариант в PDF формат). Докладът не трябва да надвишава 20 стандартни страници (включително и приложенията), с размер 12 pt и разредка 1,5. Резюме – до една стандартна страница, 1800 знака, на английски език. Цитиране – под линия.

Доклади, които не отговарят на този стандарт, няма да бъдат отпечатани.

Докладите ще се публикуват в том 18 на поредицата Преславска книжовна школа.

Заявки за участие, доклади, резюмета, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяната институция), е-mail и телефон за контакти изпращайте до 30. 08. 2017 г.  на адрес:

Шумен 9712

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Научен център “Преславска книжовна школа”

Ул. “Университетска” № 115

гл. ас. д-р Грета Стоянова

тел. (++395 54) 83-04-95/116

или                  по email: pks@shu.bgpksshum@abv.bg  до Грета Стоянова

 

Организационен комитет