проф. д-р Веселин Панайотов

Роден на 8 декември 1955 г. в гр. Карнобат. Завършва висше образование във ВПИ Шумен (днес Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”) – специалност Българска филология и втора специалност Руски език.
От 1982 до 1986 г. е редовен аспирант в Московския държавен университет “М. В. Ломоносов” по руски фолклор и стара руска литература. Там защитава докторска дисертация.
От 1981 г. досега (с прекъсване по време на аспирантурата в Москва) преподава в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Основната дисциплина, която преподава, е Стара българска литература. В различни години е водил и лекции по Стара руска литература, Български фолклор, Руски фолклор, Богомилска книжнина и Старобългарска духовна книжнина. Води спецкурсове по Средновековна българска култура, Текстология, Кодикология, Кодикология и текстология, Българска палеография. Ръководил е научни експедиции с участие на студенти в Бесарабия, Рилски манастир и манастирите в Североизточна България.
Публикациите му са в областта на славянската книжнина и фолклор.
Бил е на специализации по медиевистика във Фрайбургския университет през 1997 и в Братиславския университет “Я. А. Коменски” през 1999 – 2000 г.
От 2001 г. е доцент по стара българска литература.
Член е на Съюза на учените в България от 1988 г.

Дисертация
• Апокриф “Заветы двенадцати патриархов” в контексте Толковой палеи. – Москва, 1986.
• Hymnographya incognita. 2012, 198 стр. (хабилитационен труд)

Монографии, учебници, справочници
• Богомилството и апокрифните цикли в старобългарската литература. – 1985, N 17113, рег. N 80709001, АИС “Сирена”. – 120 с.
• Апокрифните цикли в Тълковната палея. – 1989, N 17622, рег. N 82556001 АИС “Сирена”. – 110 с.
• ОПОЯЗ. Сборник с изследвания на руските формалисти. – Съставителство, предисловие, превод и бележки. – Шумен, 1996. – 250 с. (в съавт. с Д. Кръстева, Д. Чавдарова и Св. Казакова).
• Нова христоматия по старобългарска книжнина. – Шумен, 1998. – 258 с.
• Маргиналии, кн. 1. – Шумен, 1999. – 206 с.
• Литература за 9. клас. – София, 2001. – 420 с.
• Книжовникът Атанасий Йерусалимски. – Шумен, 2002. –186 с.
• Старобългарска книжнина. Анализи. – София, 2002. – 150 с. (в съавт. с Г. Стоянова и Д. Иванова).
Студии и статии
• Изследовател на българската култура. // Плиска. Мадара. Преслав, 1983, N 15, с. 7.
• Към въпроса за датировката на един славянски паметник. // Литературознание. Езикознание. Обществознание. София, 1986, с. 13-17.
• Сведения за богомилството в “Писмото до Панко” на Атанасий Йерусалимски. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХI, (1987), 3, с. 84-91.
• “Слово на ползу души” – новооткрит богомилски паметник. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХII (1988), 3, с. 113-119.
• Проникване на старобългарски паметници в Киевска Русия. // Die slawischen Sprachen, B. 17, 1989, p. 75-83.
• Личността в тоталитарната система (Средновековие и съвременност). // Наука. Човек. Социална промяна. Варна, 1989, с. 21-23.
• Глаголица и кирилица в книжовната практика (Върху материал от превода на V гл. от кн. Битие). // Die slawischen Sprachen, B.20, 1990, р. 33-41.
• Богомилските корени на една детска песен. // Филологически изследвания. Т. I, Шумен, 1995, с. 83-88.
• Тълковната палея в Симеоновия век. // 1100 години Велики Преслав. Т. 2, Шумен, 1995, с. 109-117.
• Реализация на библейския генотип в българската литература. // Литературна мисъл, 1993, N 3-4, с. 36-43 (в съавт. със Св. Казакова).
• За “книгите” на Константин-Кирил Философ. // Преславска книжовна школа. София, 1995, т.1, с. 150-156.
• Симеоновата библиотека (Теоретически аспект). // Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996, с. 226-230.
• Богомилски вариант на притчата за еднорога. // Медиевистични изследвания (в памет на П. Димитров). Шумен, 1996, с. 25 – 36.
• За редакциите на Тълковната палея. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 1996, кн. 2, с. 256-260.
• Образът на дъното или “Чичовци” от Иван Вазов. // Творчеството на Иван Вазов. Критически прочити. Шумен 1996, с. 105 – 111.
• “Посланието до Панко” и богомилството. // Любословие, Шумен, 1996, 1, 1, с. 26-42.
• Южнославянският препис на апокрифа “Завети на дванадесетте патриарси”. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 1996, кн. 3, с. 67-70.
• Творческият субект в лириката на Пенчо Славейков. // Пенчо П. Славейков. Материали от научна конференция. Шумен, 1997, с. 15-20.
• Архивски сборник – археографски бележки (апокрифът “Завети на дванадесетте патриарси”). // Преславска книжовна школа. Шумен, 1997, т. 2, с. 95 – 115 (в съавт. с Н. Николов).
• Персонификация на злото в славянското средновековие. I. Демонологията в апокрифа Завети на дванадесетте патриарси (по Архивския препис от ХV в.). // Преславска книжовна школа. Шумен, 1997, т. 2, с. 151-162.
• “Скитник” – Към върха”: диалог на пътищата. // Кирил Христов. Нови изследвания. Шумен, 1997, с. 63-69.
• Кратките текстове в старобългарската книжнина. // Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Т. ХIV А, 1997, с. 6 – 31.
• Канонически правила, свързани с книжовната дейност на Атанасий Йерусалимски. // Palaeobulgarica /Старобългаристика, ХХI (1997), 2, с. 35-50.
• Идеологически нива в две песни от сборника на братя Миладинови. // Любословие, 1997, кн. 2, с. 60-67.
• За авторството на “Първо” слово за Рождество, приписвано на Йоан Екзарх Български. // Любословие, 1997, 2, с. 139 – 147.
• Проява на злата сила според писмата на Николай Мистик до цар Симеон I. // Преславска книжовна школа. Шумен, 1998, т. 3, с. 151-158.
• Заветът като понятие и жанр в старобългарската книжнина. // Преславска книжовна школа. Шумен, 1998, т. 3, с. 168-179 (в съавт. с Н. Николов).
• За “народното житие” на св. Йоан Рилски. // Преславска книжовна школа. Шумен, 1999, т. 4. с.75 – 99.
• Заветният текст в средновековната българска книжнина (Опит за класификация). // Преславска книжовна школа. Шумен, 1999, т. 4. с. 153-164 (в съавт. с Н. Николов).
• Игумен Давид и монах Давид Рилски. // Преславска книжовна школа. Шумен, 1999, т. 4. с. 62 – 68.
• Старобългарската рима. // Златоструй, 2000, кн. 4, с.105-112.
• За редакциите на Азбучната молитва. // Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Т. ХV А, 2000, с. 18-29.
• Персонификация на злото в славянското средновековие. II. Жената и злото. // 25 години Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”. Литературознание и методика на литературното обучение. Шумен, 2000, с. 61-75.
• Числовата системност в Слово за кръстното дърво на презвитер Йеремия. // Преславска книжовна школа. Шумен, 2000, т. 5. с. 257 – 266.
• Nové bogomilské texty. // Medzinarodna vedecka konferencia BOGOMILI – PREDHODCOVIA RENESANCIE A REFORMACIE V EUROPE. Bratislava, 7. a 8. juna, 2000 (под печат)
• Библейски и псевдобиблейски алюзии в българската традиция. – Българската литературна традиция и библейския мегатекст. // Юбилейна научна сесия по повод 35 г. от създаването на катедра “Българска литература”, Велико Търново, 2000 (под печат)
• Християнски и езически елементи в поезията на Гео Милев. // Следите на свещената книга в българската литература. Велико Търново, 2001, с. 117-120.
• Арменски източници за историята на богомилството. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 2001, кн. 4-5, с. 63-70.
• За народността на монах Калистрат Зографски. // Македонски преглед, 2001, 2, с. 109-114.
• Арменски източници за историята на богомилството. // Епископ-Константинови четения, 4-5, Шумен, 2001, с. 63-70.
• Библейската история за Йосиф – фолклорен вариант. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 2002, кн. 6-7, с. 5-13.
• Средновековни възгледи за виното. // Виното в етнокултурата и литературата, Шумен, 2002, с. 50-56.
• Бележката в Супрасълския сборник. // Преславска книжовна школа, София, 2002, т. 6, с. 210-219.
• Тезиси към текстовата манипулативност. // Текстът като манипулация, Шумен, 2002, с. 10-14.
• Чин на свети Йоан Рилски. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 223-235.
• Псевдоепиграфи на свети цар петър и свети Йоан Рилски. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 236-246.
• Сисиниева молитва от ХVІ-ХVІІ век. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 247-251.
• Молитва към Богородица с акростих по гръцката азбука. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 252-253.
• Апокрифна молитва, включваща съня на Богородица. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 254-256.
• Слово на свети Йоан Богослов за Успение Богородично. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 257-269.
• Неизвестна редакция на апокрифния апокалипсис на свети Йоан Богослов. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 270-278.
• Тълкование върху апокалипсиса – “за Енох и Илия”. В: Глубини книжние. Шумен, 2003, с. 279-283.
• “Смъртта на Авраам” в сборник от ХVІ век. В: Глубини книжние.Шумен, 2003, с. 284-291.
• “Пэснь къ богоу пэвамъ” – Акростихове на Св. Методий? // Глубини книжние ІІ – архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 77-87.
• Канон за Теодор Тирон от Климент. // Глубини книжние ІІ – архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 100-111.
• Сведения за покръстването на българите в едно полемическо съчинение. // Глубини книжние ІІ – архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 111-115.
• Правила и послания за ересите. // Глубини книжние ІІ – архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 116-122.
• Антиеретическият цикъл в Кормчаята от ХХІ век. // Глубини книжние ІІ – архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 123-137.
• Лечебници. // Глубини книжние ІІ – архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 138-155.
• Хрониката на Исай. // Глубини книжние ІІ – архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 156-195.
• Слово за майката грешница. // Глубини книжние ІІ – архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 196-200. (в съавт. с Д. Иванова)
• Два канона на славянския книжовник Боян. // Глубини книжние ІІ – архив за старобългарски извори. Шумен, 2004, с. 201-210.
• Системността в славянските богомилски текстове. // Преславска книжовна школа, Т. 7. София, 2004, с. 308-315.
Публикувани рецензии:
• Изследване върху народната култура на средновековието. // Език и литература, 1987, N 2, с. 132 – 134.
• Изследване върху историята на една апокрифна легенда. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, IХ, (1985), 3, с. 130 – 131.
• Авторитет или имитация? // Литeратурен фронт, 1985, бр.10, с. 2.
• Подхвърляни от съдбата или абсурда на властта. // Любословие, 1, 1, 1996, с. 156 – 159.
• Нова антология на Златния век на българската книжнина. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХI (1997), 3, с. 118 – 120.
• Нов принос за изследването на Владислав Граматик. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХII (1998), 1, с. 120 – 122.
• Основополагащо изследване върху балканското новоманихейство. // Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХV (2001), 1, с. 105 – 110.