Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров

НАУЧНИЯТ ПЪТ НА ПЕЙО ДИМИТРОВ
ПОДБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ ОТ СТАРОБЪЛГАРИСТИЧНИ ТРУДОВЕ НА ПЕЙО ДИМИТРОВ
Христо Трендафилов – СЛАВЯНСКАТА ПАТРИСТИКА: ВЧЕРА, ДНЕС, УТРЕ (МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ)
Веселин Панайотов – БОГОМИЛСКИ ВАРИАНТ НА ПРИТЧАТА ЗА ЕДНОРОГА
Димитринка Димитрова-Маринова – ПОВЕСТ ЗА КРЪСТНОТО ДЪРВО НА ПРЕЗВИТЕР ЙЕРЕМИЯ В СИСТЕМАТА НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА АПОКРИФНА ЛИТЕРАТУРА И ФОЛКЛОР
Елена Коцева – ТЕКСТОВЕ „ИЗОБРАЗЯВАЩИ“ СВ. БОГОРОДИЦА В СЛАВЯНСКАТА КНИЖНИНА ОТ Х-ХIV ВЕК
Татяна Славова – „УЧЕНИЕТО ЗА ЧИСЛАТА“, ПРИПИСВАНО НА КИРИК НОВГОРОДЕЦ
Мария Тихова – САМОСТОЯТЕЛНИ ЕЛОВИ ПРИЧАСТИЯ В УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
Цветанка Янакиева – СЪЧИНЕНИЯ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ В МАРИЯПОЧЕНСКИЯ СБОРНИК ОТ БИБЛИОТЕКАТА НА ДЕБРЕЦЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Анисава Милтенова – ЕДИН НЕПРОУЧЕН ФЛОРИЛЕГИЙ В ЮЖНО-СЛАВЯНСКАТА РЪКОПИСНА ТРАДИЦИЯ ОТ ХIII-ХIV ВЕК
Венета Янкова – ЕДИН ВЪЗМОЖЕН ПОДСТЪП КЪМ ПРИПИСКАТА В ЛОБКОВИЯ (ХЛУДОВ) ПАРИМЕЙНИК ОТ ХIII ВЕК
Нели Василева – „ЛЕСТВИЦАТА“ НА ИОАН СИНАЙСКИ В КОНТЕКСТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА АСКЕТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
Уилям Федер – ЗА ПРОБЛЕМА НА НЕСЪВМЕСТИМОСТТА НА ТЕКСТОВЕТЕ НА СЪЩАТА ТВОРБА
Диляна Радославова – ОЩЕ ЗА РЪКОПИС № 971 ОТ НБКМ
Антоанета Делева – ПРАБЪЛГАРСКИТЕ ЗАЕМКИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО МАТЕРИАЛ ЗА ПРЕДПИСМЕНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Елена Статева – КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ИСТИННОСТТА НА БОГОСЛУЖЕБНИЯ ТЕКСТ
Цанко Цанев – СЛОВОТО ЗА СЛИЗАНЕТО НА СВ. ДУХ – ПРЕДПОЛАГАЕМО ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ЙОАН ЕКЗАРХ
Грета Стоянова – ЗА ТЕРМИНА НА ПОУЧИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА ПЕТЪР ЧЕРНОРИЗЕЦ И БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В ТЯХ
Анна-Мария Тотоманова – НЯКОИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ТЪЛКУВАНЕТО НА „СКАЗАНИЕ ИЗЯВЛЕНО О ПИСМЕНЕХ“ НА КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ
Андрей Бояджиев – ИЗ РАННИТЕ БЪЛГАРО-РУСКИ ПИСМЕНИ ВРЪЗКИ
Т. Иванова, И. Болчева, Н. Шойлева – ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ „ЗА БУКВИТЕ“ НА ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
Емилия Гергова – СЛАВЯНСКИТЕ СЛУЖЕБНИ МИНЕИ – МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕ
Десислава Атанасова – ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИТЕ (ЧЕШКИ) ИЗТОЧНИЦИ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИЯ ПАСАЖ В „ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ“
Николай Николов – ПОЛУСИНКРЕТИЗЪМ В ТЕМПОРАЛНАТА ОСНОВА НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ГЛАГОЛИ
Ренета Александрова – МОТИВИРАЩИ ПРИЗНАЦИ ПРИ НОМИНАЦИЯТА НА ДИВИТЕ ЖИВОТНИ
Уте Шин – СТЕПЕНУВАНЕТО НА ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ И НАРЕЧИЕТО, ОТРАЗЕНО В ТРОЯНСКАТА ПРИТЧА
Иван Марчевски – MISCELANIAE PHILOSOPHICAE, THEOLOGICAE ET PHILOLOGICAE (ПРЕВОД С УМИСЪЛ)
Тотю Тотев – МОНАСТЫРЬ ОКОЛО КРУГЛОЙ ЦЕРКВИ В ПРЕСЛАВЕ
Павел Георгиев – ДЕШИФРИРАНЕ НА ЗАГАДЪЧНИЯ НАДПИС „ПЕМТЕ“ СЪС ЗНАК ОТ ПРЕСЛАВ
Рашо Рашев – ЗА ИМЕТО „МАДАРА“
Стоян Витлянов – ЗА НЯКОИ МОМЕНТИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВНО ЖЕЛЕЗООБРАБОТВАНЕ
Зарко Ждраков – НЕИЗВЕСТЕН БЪЛГАРСКИ МЕДАЛЬОН-АМУЛЕТ ОТ IХ ВЕК
Константин Тотев – СРЕБЪРНИ ОБКОВИ НА ИКОНИ ОТ ТЪРНОВГРАД И ОХРИД
Йеромонах Павел Стефанов – ПЪРВИТЕ ПЕЧАТНИ КИРИЛСКИ КНИГИ НА БАЛКАНИТЕ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ
Спартак Паскалевски – ХРАМЪТ КАТО ВИЗИЯ И КОНЦЕПТ