Международен симпозиум “КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА”, 28-29 октомври 2016 г., Шумен

Уважаеми КОЛЕГИ,

Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум Кирило-методиевите ученици в плиска”.

Форумът ще се проведе на 28-29 октомври 2016 г.,  в сградата на Шуменския университет.

Участниците ще имат възможността да представят свои изследвания върху ранната християнска култура и на съпътващите етнокултури: да представят хипотези за първоначалния състав и особености на книжнината, за ранната материална култура, за спецификата на социумите в Първата българска държава.

Имаме честта да Ви поканим да участвате с доклад до 15 минути по следните тематични направления:

Палеославистика;

История;

Археология;

Изкуствознание;

Богословие.

Докладите трябва да се предадат най-късно до 15. 11. 2016 г. на CD или по E-mail на Word 2007, придруженис използваните шрифтове и разпечатка на текста (или вариант в PDF формат). Докладът не трябва да надвишава 20 стандартни страници (включително и приложенията), с размер 12 pt и разредка 1,5. Резюме – до една стандартна страница, 1800 знака, на английски език. Цитиране – под линия.

Доклади, които не отговарят на този стандарт, няма да бъдат отпечатани.

Докладите ще се публикуват в том 17 на поредицата Преславска книжовна школа.

Работни езици – български, руски и английски.

Има възможност за мултимедийно представяне на докладите, което трябва да се заяви предварително.

Таксата за правоучастие е 20 лева за български участници и 20 евро за чуждестранни и включва материалите по време на Симпозиума и издаването на докладите.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

Предвижда се екскурзия до старопрестолна Плиска и до Провадия на 30 октомври 2016 г. (неделя). Желаещите да участват трябва да заявят това предварително във формуляра за регистрация.

Заявки за участие, доклади, резюмета, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяната институция), е-mail и телефон за контакти изпращайте до 30. 09. 2016 г.  на адрес:

Шумен 9712

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Научен център “Преславска книжовна школа”

Ул. “Университетска” № 115

гл. ас. д-р Грета Стоянова

тел. (++395 54) 83-04-95/116

или                  по email: pks@shu-bg.netpksshum@abv.bg  до Грета Стоянова

Организационен комитет