Проекти

 • Проект Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха“, №РД-08-109/06.02.2017, финансиран от параграф “Научни изследвания” на Шуменския университет, ръководител – доц. д-р Тодор Тодоров.
 • Проект „Международен симпозиум “Кирило-методиевите ученици в плиска”, Договор № РД-10-443/07. 03. 2016 г. (вх. № РД-08-124/08.02.2016 г.), ръководител проф. д-р Веселин Панайотов
 • Проект “Епохата на цар Петър I (927-969): култури и субкултури”, 13-14 ноември 2015 г., гр. Шумен, Договор № РД-10-666/01.04.2015 г. (Вх. № РД-08-327/13.03.2015 г.), научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов
 • Проект ”МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ХРИСТИЯНСТВО И КНИЖНИНА“, Договор № РД-10-606/04.04.2014 г. (вх. № РД-08-269/14.03.2014 г.), научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов
 • Проект „Международен симпозиум „Св. Св. Кирил и Методий и БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК”, вх. № РД-08-276/15.03.2013 г., научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева
 • Проект Международен симпозиум „БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК”, 2012 г., Вх. № РД-05-258/15.03.2012 г., по договор №РД-07-728/05.04.2012 г., научен ръководител: проф. д.ф.н. Христо Трендафилов
 • Научноизследователски проект: „ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ” – 2011 г., Вх. № РД-05-169/25.02.2011, научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева
 • Проект ПИСМЕНАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЛАТЕН ВЕК. ИЗТОЧНИЦИ И ТРАДИЦИИ.
  Проект към МОМН, ФНИ, конкурс „СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА” – 2010 г.
 • Научноизследователски проект „ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ“, Договор № РД-07-330/15.03.2011 г. (Вх. № РД-05-169/25.02.2011 г.), ръководител на колектива: доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева.
 • Проект Национален проект на тема: „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история” към МОМН, ФНИ, с научен ръководител проф. дфн Анна-Мария Тотоманова.
 • Научноизследователски проект на тема: “Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим”, Договор № РД-07-1019/30.03.2010 г. (Вх. № РД-05-353/12.03.2010 г.), ръководител на колектива: доц. д-р Веселин Божков Панайотов.
 • Проект за частично финансиране на научни или творчески прояви на колективи от ШУ на тема: Международен симпозиум “Свети Константин-Кирил Философ – дипломат, книжовник, равноапостол”, Договор № РД-07-665/09.04.2009 г. (Вх. № РД-05-281/11.03.09), Ръководител на колектива: доц. д-р Веселин Божков Панайотов.
 • Научноизследователски проект на тема: ”ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ”, Договор № РД-07-648/09.04.2009 г. (Вх. № РД-05-275/11.03.09), ръководител на колектива: доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева.
 • Университетски научноизследователски проект на тема: “Изследвания и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция” (вх. №.РД-05-412/25.04.2008 по договор №. РД-07-922/09.06. 2008 г., с научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева).
 • Университетски научноизследователски проект на тема: “Изследвания и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция” (вх. № 4/16.03.2007 г. договор № PD-07-1284/19.06.2007 г., финансов № 4, с научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева).
 • Научноизследователски проект № 6/14.03.2006 г. по Договор № 2024/15.06.2006 г (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет) на тема “Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция”, с ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева.
 • Научноизследователски проект № 24/25.02.2005 г., по Договор № 3651/31.05.2005 г. (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет) на тема “ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ, СВЪРЗАНИ С РЪКОПИСНАТА ТРАДИЦИЯ НА ПЛИСКОВСКО-ПРЕСЛАВСКОТО КНИЖОВНО СРЕДИЩЕ”, с ръководител проф. дфн Христо Петров Трендафилов.
 • Научноизследователски проект № 43/15.03.2002 г. (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет), на тема “ЗАВЕТНИТЕ ТЕСТОВЕ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА”, с ръководител доц. д-р Веселин Панайотов (по Договор № 010/30.04.2002 г.). Проектът на този етап има резултати в две насоки: уточняване на жанровите признаци и изследване на жанровото съзнание в текстови фрагменти, които се отнасят към заветите на известни личности.
 • Съвместен проект по издаването на УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ с участието на доц. д-р Мария Тихова и проф. Е. Вайер – Славистичен семинар към Фрайбургския университет в Германия.
 • Научноизследователски проект № 44/15.03.2002 г. по Договор № 039/04.06.2002 г. (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет) на тема “Палеографски и езикови особености на пергаментен псалтир № 2605 от ШРИМ и НБКМ”, с ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева.
 • Научноизследователски проект, осигурен на конкурсни начала със средства целево от Държавния бюджет, на тема: “Изследване и издаване на произведения, свързани с ръкописната традиция на Плисковско-Преславското книжовно средище” – I-ви етап – през 2001 г. като НИП №7 (от 04.05.2001); II-ри етап – през 2002 г. като НИП № 37 (по договор № 009). Проектът е с научен ръководител проф. дфн Христо Трендафилов.