Изследвания

проф. д-р Веселин Панайотов

Апокриф „Заветы двенадцати патриархов“ в контексте Толковой Палеи. Москва, 1986, 21 с. (Автореферат).
Hymnographia incognita. 2012, 198 стр. (хабилитационен труд).


проф. д.ф.н. Христо Трендафилов

„Богословие“ Иоанна Дамаскина в литературе Древней Руси. Москва, 1994, 33 с. (Автореферат дисертации на соискание ученой степени доктора филологических наук).


гл. ас. д-р Николай Николов

Глаголната система в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на Свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, СИН. 478). Шумен, 2004, 43 с. (Автореферат).


доц. д-р Десислава Иванова

Славянски маргинални текстове. Шумен, 2003, 37 с. (Автореферат).
Елементи на приписката. – Маргиналии, кн. 1, Шумен, 1999.
Култът към християнската книга през средновековието. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 6-7, Шумен, 2002.
Маргиналните текстове – класификация и терминологична употреба. – В: Трудове на катедрите по история и ботословие. Т. 5, Шумен, 2005.


гл. ас. д-р Грета Стоянова

„Църковното сказание“ и старобългарската литература от края на ІХ и началото на Х век. Шумен, 2002, 31 с. (Автореферат).
Значението на Църковното сказание за развитието на монашеството в България. – В: Трудове на катедрите по история и богословие. Т.5. В памет на Пейо Димитров. София, 2005, с. 76-81.
Агиографският канон според пространните жития на Светите братя Кирил и Методий. – В: Представи за българския литературен канон. Кн. 1. 2009, с. 33-47.
За някои успоредици между Завета на св. Йоан Рилски и поучителните слова на Петър Черноризец. . В: Епископ-Константинови четения. Т. 3. Шумен, 1996, с. 55-61.


гл. ас. д-р Анета Маринова

Лексиката за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога. Върху материал от Станиславовия пролог в сравнение с Търновската редакция на Стишния пролог. Шумен, 2011, 44 с. (Автореферат).


д-р Йорданка Москова

Античната митология в славянския превод на хрониката на Йоан Малала. Шумен, 2007, 34 с. (Автореферат).


д-р Данко Георгиев

Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове. Автореферат за присъждане на научната и образователна степен „доктор“. Шумен, 2013, 36 с. (Автореферат).