Преславска книжовна школа – Том 3 – 1998

Уилям Р. Федер – ЗАЩО И КАК СЕ РЕКОНСТРУИРА СТАРОСЛАВЯНСКИ ТЕКСТ (Парадозата на Пролога към Учителното евангелие)
Людмила Карпенко – О СИМВОЛИКЕ ГЛАГОЛИЦЫ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОГО КАЛЕНДАРЯ
Радослава Трифонова – КЪМ ХИПОТЕЗАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ЖИТИЕН ТЕКСТ ЗА СВЕТИ КНЯЗ БОРИС
Михаjло Георгиевски – ПОГЛЕД КОН КНИЖЕВНИТЕ СПОМЕНИЦИ ОД ОХРИДСКАТА КНИЖЕВНА ШКОЛА ОД Х-ХІ ВЕК
Николай Проданов – КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ЛИ Е КОМПИЛАТОРЪТ НА “ИСТОРИКИИ ЗА БОГА…”?
Тодорка Георгиева – ЗА ПРОТОГРАФА НА ЗЛАТОСТРУЙ ОТ ХІІ ВЕК
Христо Трендафилов – “БОГОСЛОВИЕ” ИОАННА ДАМАСКИНА В ПЕРЕВОДЕ ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО (“НЕБЕСА”) И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХІ-ХVІ ВВ.
Грета Стоянова – КОЙ Е ГРЪЦКИЯТ ПРОТОГРАФ НА ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ?
Павел Георгиев – ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ АРХИЕПИСКОП
Totyu Totev – THE PALACE MONASTERY IN PRESLAV
Веселин Панайотов – ПРОЯВА НА ЗЛАТА СИЛА СПОРЕД ПИСМАТА НА НИКОЛАЙ І МИСТИК ДО ЦАР СИМЕОН І
Цанко Цанев – КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ
Веселин Панайотов, Николай Николов – ЗАВЕТЪТ КАТО ПОНЯТИЕ И ЖАНР В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА
Лила Мончева – ВЪПРОСИ НА РЕЦЕПЦИЯТА НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ЛИТЕРАТУРАТА НА КИЕВСКА РУСИЯ
Мария Тихова – ЗА СТРУКТУРНИТЕ ГЪРЦИЗМИ В МЪЧЕНИЕТО НА СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ
Цветанка Янакиева – ЛИНГВИСТИЧНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛАВЯНСКИ РЪКОПИС №2617 ОТ ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В ШУМЕН
Десислава Иванова – БЕЛЕЖКАТА КАТО МАРГИНАЛЕН ТЕКСТ В СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА КНИЖНИНА
Румен Ваташки – ФРАНЦИСКАНСКАТА МИСИЯ В БЪЛГАРИЯ 1245-1595